Spring naar content

Privacybeleid

1.     In dit privacyreglement leggen wij u uit hoe Crown Van Gelder B.V. met uw persoonsgegevens omgaat. Dit zijn alle persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt.

2.     Verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens zijn wij, de besloten vennootschap Crown Van Gelder B.V., gevestigd aan de (1951 AZ) Eendrachtsstraat 30 te Velsen-Noord en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62250108. Bij alle vragen rondom privacy kunt u terecht bij onze afdeling personeelszaken email: personeelszaken@cvg.nl.

3.     Wij verzamelen persoonlijke gegevens altijd met een doel en met een wettelijke grondslag:

a)   Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en alle gegevens over uw salaris hebben wij nodig om de overeenkomst die wij met u hebben gesloten goed te kunnen uitvoeren. De wettelijke grondslag daarbij is uitvoering van de overeenkomst;

b)    Een kopie van uw identiteitsbewijs dienen wij te bewaren omdat de wet dit voorschrijft. De grondslag daarbij is een wettelijk voorschrift;

c)     Diploma’s, cijferlijsten en getuigschriften die u aanlevert bewaren wij omdat wij daarmee kunnen beoordelen of u geschikt bent voor uw functie of voor de functie waarop u solliciteert. De wettelijke grondslag daarbij is het gerechtvaardigd belang;

d)    Gegevens over ziekmeldingen en gegevens die wij in het kader van ziekte en arbeidsongeschiktheid ontvangen van onze bedrijfsarts en/of arbodienst hebben wij nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De wettelijke grondslag daarbij is een wettelijk voorschrift;

e)    Uw eventuele lidmaatschap van een vakbond dienen wij te registreren omdat wij dit nodig hebben voor het vergoeden van een deel van dit lidmaatschap, welk recht bij cao aan u is toegekend. Wij vragen daarbij om uw uitdrukkelijke toestemming. De wettelijke grondslag is dan ook de uitdrukkelijke toestemming.

4.     Mochten wij u vragen om nog andere gegevens aan te leveren dan zullen wij u informeren over het doel en de grondslag daarvoor. Er zullen nooit meer gegevens van u worden gevraagd dan noodzakelijk.

5.     Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan onze salarisverwerker, pensioenverzekeraar, en indien noodzakelijk, onze Arbodienst en het UWV.

6.     Op basis van de wet heeft u het recht op:

I.          Inzage in alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen en op het ontvangen van een kopie van die gegevens;

II.          Verbetering en aanvulling van uw gegevens zodat fouten of omissies kunnen worden hersteld;

III.          Wissen van uw gegevens indien u vindt dat er niet langer een doel of een grond bestaat voor het bewaren van uw gegevens of dat deze in strijd met de wet worden bewaard;

IV.          Tijdelijke beperking van het bewaren van uw gegevens, indien u vindt dat deze niet kloppen of in strijd met de wet worden bewaard, of wanneer u deze nodig heeft voor een juridische kwestie of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen het opslaan van de gegevens

V.          Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.

7.     De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel:

a)    Uw kopie ID bewijs met daarop uw naam, BSN-nummer, geboortedatum en pasfoto, en uw naam en woonplaatsgegevens bewaren wij maximaal vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin uw werkzaamheden zijn beëindigd;

b)    Uw telefoonnummer en e-mailadres bewaren wij maximaal twee jaar na uw uitdiensttreding;

c)     Uw salaris- en andere financiële gegevens en uw bankrekeningnummer bewaren wij zeven jaar na uw laatste werkzaamheden;

d)    Uw diploma’s, cijferlijsten en getuigschriften bewaren wij maximaal twee jaar na uw uitdiensttreding;

e)    Gegevens omtrent ziekmeldingen en re-integratiedossiers bewaren wij maximaal twee jaar na het einde van de arbeidsrelatie respectievelijk twee jaar na het einde van de re-integratie;

f)      Gegevens omtrent lidmaatschap van een vakbond bewaren wij maximaal twee jaar na uw uitdiensttreding;

g)    Gegevens omtrent aanstellingskeuringen en uw functioneren bewaren wij maximaal twee jaar na uw uitdiensttreding;

h)    Indien u bij ons heeft gesolliciteerd maar niet in dienst bent getreden bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal vier weken, of zes maanden indien u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het in portefeuille houden van uw gegevens.

8.     Na het verstrijken van de hiervoor genoemde bewaartermijnen worden de persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.

9.     Mocht u van mening zijn dat de bepalingen van dit reglement en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet worden nageleefd, dan heeft u het recht daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de organisatie die toezicht houdt op het naleven van de privacywetgeving.

10. Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij Crown Van Gelder B.V.  U ontvangt dan binnen vierweken onze schriftelijke beslissing.